Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Woordenboek

AFKORTINGEN

a | b | c | d | i | w | z

Aedes -  Vereniging van woningcorporaties in Nederland
BBSH -  Besluit beheer sociale-huursector
BTIV -  Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
CFV -  Centraal Fonds Volkshuisvesting
Cip -  Corporatie in perspectief - zie het Woordenboek voor uitleg.
DAEB -  Diensten van algemeen economisch belang - zie het Woordenboek voor uitleg.
IHD -  IHD is de afkorting voor InHome Display, een energiemonitor. Niet te verwarren met een thermostaat. Je kunt ermee geen temperatuur regelen, maar wel zien wat het gas en elektra verbruik is.
WWS -  Woningwaarderingsstelsel - zie het Woordenboek voor uitleg.
ZAV -  Zelf aangebrachte verandering - zie Woordenboek voor toelichting.

 

BEGRIPPEN

a | b | c | d | e | g | h | i | k | n | p | r | s | v | w | z

Actium -  Actium verhuurt in totaal rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ze werkt vanuit drie locaties in Assen, Oosterwolde en Ruinen. De organisatie heeft zo'n 160 medewerker en is ingedeeld in vier sectoren: klant & strategie, vastgoed, finance & control en bedrijfsdiensten.
Aedes -  Aedes is de landelijke branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De vereniging is gevestigd in Den Haag, en heeft voor lobby-activiteiten op Europees niveau ook een kantoor in Brussel. Aedes heeft 285 leden (stand 2019). Dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes zelf bezit geen sociale huurwoningen of ander maatschappelijk vastgoed, maar houdt zich voornamelijk bezig met de belangenbehartiging van de leden, voorlichting over en onderzoek naar sociale woningbouw en volkshuisvesting.
Aftoppingsgrens -  Als je huurprijs hoger is dan deze grens wordt je huurtoeslag 'afgetopt' ofwel verlaagd. Over het deel van de huurprijs dat tussen de basishuur en de aftoppingsgrens valt is huurtoeslag mogelijk. Over het eerste stukje (tot de kwaliteitskortingsgrens) krijg je 100% toeslag, over het tweede stukje (tot de aftoppingsgrens) 65%. Ligt de huurprijs boven de aftoppingsgrens dan moet je een groot deel van de huurprijs zelf betalen. De aftoppingsgrens wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld.
Autoriteit Woningcorporaties -  De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet er op toe dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Zij houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties en op hun financiële beheer. De Aw kan sancties opleggen aan woningcorporaties, zoals een boete of het aanstellen van een toezichthouder. Zij rapporteert ook over de financiële situatie van de sector als geheel.
BENG-methodiek -  Bijna Energie Neutraal Gebouw. Met deze methodiek wordt gebouwd volgens de nieuwste norm op gebied van energiezuinigheid.
Centraal Fonds Volkshuisvesting -  de financieel toezichthouder op woningcorporaties, gaat in 2016 op in de Autoriteit Woningcorporaties.
Corporatie -  Dit is een organisatie die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte (sociale woningbouw). Doordat de Nederlandse overheid het bouwen van goede en goedkope woningen grotendeels aan deze organisaties overliet, hebben de corporaties in Nederland een centrale rol in de volkshuisvestingssector gekregen.
Corporaties in perspectief -  Aedes publiceert sinds 2014 de Aedes-CiP (Corporatie in Perspectief). De digitale rapportage biedt per woningcorporatie inzicht in de volkshuisvestelijke en financiële cijfers, en is gebaseerd op gegevens die corporaties aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).
Diensten van algemeen economisch belang -  Dit zijn (economische) diensten die een publiek belang dienen. Overheidsoptreden bij de uitvoering van deze diensten is noodzakelijk omdat deze diensten anders niet (vanzelf) door de markt naar maatschappelijk aanvaardbare voorwaarden worden verricht of door de markt zelf worden opgepakt. Te denken valt aan sociale woningbouw, maar ook aan buurthuizen en scholen.
Dure scheefheid -  Dure scheefheid houdt in dat huurders met een laag inkomen een relatief hoge huur moeten betalen.
Energielabel -  Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen.
Energietransitie -  Dit is een beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. De belangrijkste begrippen en definities uitgewerkt.
Extramuralisatie -  Dat houdt in dat er voor mensen met een bepaalde (geestelijke) gezondheidszorgvraag (veel) minder ruimte is in de instellingen waar zij vroeger terecht konden. Zij moeten ‘langer thuis’ wonen, in hun eigen woning. Zo kunnen ook ouderen niet meer terecht in verzorgingshuizen.
Gepast toewijzen -  De overheid wil dat u een woning huurt die bij uw inkomen past. Hier heeft zij regels voor opgesteld. Deze regels vertellen u en de verhuurders tot welke huurprijs u maximaal mag huren. Dit wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en huishoudgrootte. De term die hiervoor wordt gebruikt is 'passend toewijzen’. Woningcorporaties moeten tenminste 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen (met een huurprijs tot € 720,42 - prijspeil 2019) toewijzen aan hun doelgroepen.
Gereguleerde sector -  Hierin mag de huur niet hoger zijn dan overeenkomt met de kwaliteit van de woning: het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem). Er geldt jaarlijks een maximaal huurverhogingspercentage. De woningcorporaties vormen verreweg het grootste deel van de gereguleerde huursector. Hun gereguleerde huurwoningen heten sociale huurwoningen.
Geschillencommissie -  Huurders die het niet eens zijn met een besluit of handeling van Actium, kunnen naar de Regionale Geschillencommisie stappen. Deze geeft dan een advies aan de corporatie hoe met de klacht om te gaan. Dit advies is echter niet bindend. Je kunt hierna altijd nog naar de rechter stappen.
Harmonisatie -  Huurharmonisatie is het aanpassen van de maandelijkse huurprijs van woningen die opnieuw verhuurd worden. Het is voor verhuurders een manier om de huurprijs bij te stellen naar wat de huurwoning (eigenlijk) waard is op basis van de eigenschappen van de woning, zoals kwaliteit en ligging. Dit moet wel overeenkomen met de maximale prijs volgens het woningwaarderingsstelsel. Een huurstijging van een paar honderd euro is niet ondenkbaar. Huurhamonisatie is er de oorzaak van dat de nieuwste huurders soms meer huur betalen dan hun buren.
Huurcommissie -  Huurcommissies doen uitspraken over geschillen tussen huurders en verhuurders over huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Zij hanteren daarbij het WWS, maar kijken ook naar de staat van onderhoud.
Huurgewenning -  Tijdelijke financiële bijdrage (bijvoorbeeld van de corporatie) in de hogere huurprijs van een andere (bijvoorbeeld vanwege sloop) of grondig gerenoveerde woning.
Huurtoeslag -  Als u niet genoeg verdient om goed rond te komen met een huurwoning dan kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het is in feite een tegemoetkoming van de overheid in uw huurkosten. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van gezinssamenstelling, leeftijd, gezondheid, huur en inkomen.
Inkomensafhankelijk huurverhoging -  Voor alle huurwoningen in de gereguleerde huursector is er de mogelijkheid van een jaarlijkse extra huurverhoging op grond van inkomen, zolang de huur niet hoger wordt dan overeenkomt met de kwaliteit (WWS). De Belastingdienst verstrekt daartoe een opgaaf. Het maximumpercentage dat verhuurders mogen vragen aan huishoudens met een (gezamenlijk) inkomen tot €42.436,- is 4.1%. Verhuurders mogen maximaal 5.6% vragen aan huishoudens met een inkomen vanaf €42.436,-. Gaat uw huur met meer dan 4,1% (maar maximaal 5,6%) omhoog? Dan gelden daar aparte regels voor.
Kwaliteitskortingsgrens -  De ´kwaliteitskortingsgrens´ is een begrip uit de huurtoeslag. Ligt je huurprijs hoger dan deze grens, dan wordt er gekort op je huurtoeslag. Dit heet 'kwaliteitskorting' omdat een hogere huur ook een kwalitatief betere woning met zich mee zou brengen.
NOM-woning -  Een nul-op-de-meter (NOM) woning is een woning waarin net zoveel energie wordt opgewekt (door zon, wind of warmtepompen) als verbruikt, gemiddeld genomen over een jaar tijd.
Nultredenwoning -  Een nultredenwoning is een woning die zonder trappen van buitenaf bereikbaar is en waarbij de primaire ruimtes (de keuken, het sanitair, de woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden.
Passend toewijzen -  Passend toewijzen houdt in dat de woningen die woningcorporaties toewijzen aan huurders, moeten passen bij hun inkomen en huishouden. Zo moet bijvoorbeeld worden voorkomen dat mensen met een laag inkomen terechtkomen in een te dure woning.
Passief huis -  In een passiefhuis worden de warmte verliezen tot een minimum gereduceerd door een optimalisatie van de isolatie, grote luchtdichtheid en warmteterugwinning via het ventilatiesysteem. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van passieve warmtewinsten uit de bodem en via de zon. Een passiefhuis heeft geen conventioneel verwarmingssysteem nodig en energiebehoefte ligt ongeveer vier keer lager dan een gemiddelde woning.
Renovatie -  Renovatie is hetzelfde als woningverbetering. Er worden verandering aangebracht waardoor het wooncomfort wordt verbeterd of de woning wordt vergroot. Vaak gaat renovatie gepaard met een huurverhoging. De corporatie moet mede daarom toestemming van de huurder krijgen.
Scheefwonen -  De term werd gebruikt voor het huren van een woning met een huurprijs die relatief laag is in verhouding tot het inkomen. Tegenwoordig zien we steeds meer huurders met een laag inkomen in een te dure woning. Daarom is het "gepast toewijzen" weer ingevoerd.
Sociaal plan -  In het sociaal plan zijn de rechten en plichten geregeld van de huurder en van de woningcorporatie ingeval van sloop of renovatie. Het bevat o.a. regels rondom herhuisvesting en regels met betrekking tot financiële vergoedingen.
Staatssteun -  Het Rijk verzorgt de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat is een onderlinge waarborgregeling van de corporaties. Hierop is in de afgelopen 23 jaar nog nooit beroep gedaan. Soms kan een corporaties van de gemeente bouwgrond goedkoper verwerven, maar daar staan dan wel andere verplichtingen in Prestatieafspraken tegenover.
Streefhuur -  Huurniveau dat een verhuurder voor een woning(-complex) wil bereiken. Vaak wordt dit uitgedrukt als een percentage van de maximale toegestane huurprijs.
Verhuurderheffing -  De verhuurderheffing (ook wel huurbelasting genoemd) is een heffing van de Rijksoverheid over de WOZ-waarde van het woningbezit van een corporatie in de gereguleerde sector. Hiermee worden huurwoningen bedoeld waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag.
Vrije sector -  Woning met een huur boven de de huurtoeslaggrens. Deze woningen behoren tot de zogenaamde 'vrije sector'. Hierbij heeft een verhuurder meer vrijheid bij het bepalen van de huurprijs en de huurverhoging.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw -  Dit is een Nederlands onafhankelijk instituut dat zich bezighoudt met de zorg voor optimale financiering van vastgoed in de publieke sector voor de aangesloten instellingen. De WSW garandeert de schulden van de corporaties aan banken en andere kapitaalverschaffers. De WSW wordt op haar beurt geborgd door het Rijk en de gemeenten.
Wisselwoning -  Een wisselwoning is vervangende woonruimte voor de de duur van de renovatie. Het betreft altijd een tijdelijk contract. Soms wordt in het sociaal plan van een corporatie opgenomen dat betrokken huurders vervangende woonruimte krijgen met een contract voor onbepaalde tijd, met huurgewenning en een eenmalig terugkeerrecht.
Woningcorporatie -  Dit is een organisatie die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte (sociale woningbouw). Doordat de Nederlandse overheid het bouwen van goede en goedkope woningen grotendeels aan deze organisaties overliet, hebben de corporaties in Nederland een centrale rol in de volkshuisvestingssector gekregen.
- Synonyms: woningcorporatie, woningcorporaties
Woningwaarderingsstelsel -  Ook wel puntenstelsel genoemd. Stelsel waarmee de kwaliteit van een woning, kamer of woonwagen in punten wordt uitgedrukt (o.a. grootte en voorzieningen). Aan dit puntental is een maximale huurprijs gekoppeld.
Woonbond -  De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties.
Woonlastenonderzoek -  Steekproef onder huurders naar de woonlasten. Dus niet alleen huur, maar ook energielasten en heffingen. In Drenthe wordt deze steekproef provinciaal uitgevoerd door alle corporaties en hun huurdersorganisaties. Meer informatie kunt u hier vinden.
Zelf aangebrachte verandering -  Een door de huurder gerealiseerde aanpassing van de woning. Vaak is hiervoor de toestemming van de wooncorporatie nodig. Afhankelijk van de aard van de ZAV mag deze bij verhuizing blijven zitten en kan de huurder door de corporatie gecompenseerd worden. Informatie over hoe dit bij Actium is geregeld vindt u hier.