Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Samenstelling bestuur

Het huurdersplatform MEVM is een platform voor alle huurder- en bewonersorganisaties die actief zijn in het werkgebied van de stichting Actium.

Deze huurdersorganisaties kunnen een vertegenwoordiger afvaardigen in het bestuur, dat weer een overlegorgaan vormt voor Actium om het huidige en toekomstige beleid te bespreken en van adviezen te voorzien.

Het is ook mogelijk om op persoonlijke titel lid te worden van het bestuur.

De fusie van de drie corporaties, de ambities die de nieuwe corporatie op zich genomen heeft t.a.v. bijvoorbeeld de energiezuinigheid van woningen, nieuwbouw en renovatie, heeft er toe geleid dat wij werkgroepen ingesteld hebben die de uiteindelijke adviezen kunnen voorbereiden.

Op dit moment zijn er nog een aantal vacatures in het bestuur en het streven van het platform is een zo breed mogelijke vertegenwoordiging, verspreid over het werkgebied van Actium, van de huurders in het platform te laten deelnemen.

Bestuursleden MEVM

NaamFunctieWoonplaatsE-mail
Henk OostlandVoorzitterOosterwoldeE-mail
Juul MustamuSecretarisBovensmildeE-mail
Pier SchipperPenningmeesterAssenE-mail

De bestuursondersteuner verzorgt een aantal administratieve taken.


Bestuur in 2020, v.l.n.r.:
Pier Schipper (penningmeester), Ivonne Bouakaz (bestuursondersteuner), Juul Mustamu (secretaris) en Henk Oostland (voorzitter)