Huurdersplatform woningcorporatie Actium

Woordenboek

AFKORTINGEN

a | b | c | d | i | w | z

Aedes -  Vereniging van woningcorporaties in Nederland
BBSH -  Besluit beheer sociale-huursector
BTIV -  Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting
CFV -  Centraal Fonds Volkshuisvesting
Cip -  Corporatie in perspectief - zie het Woordenboek voor uitleg.
DAEB -  Diensten van algemeen economisch belang - zie het Woordenboek voor uitleg.
IHD -  IHD is de afkorting voor InHome Display, een energiemonitor. Niet te verwarren met een thermostaat. Je kunt ermee geen temperatuur regelen, maar wel zien wat het gas en elektra verbruik is.
WWS -  Woningwaarderingsstelsel - zie het Woordenboek voor uitleg.
ZAV -  Zelf aangebrachte verandering - zie Woordenboek voor toelichting.

 

BEGRIPPEN

a | b | c | d | e | g | h | i | k | r | s | v | w | z

Actium -  Actium verhuurt in totaal rond de 16.000 woningen in Drenthe en Zuidoost Friesland. Ze werkt vanuit drie locaties in Assen, Oosterwolde en Ruinen. De organisatie heeft bijna 170 medewerker en is ingedeeld in vier sectoren: klant & strategie, vastgoed, finance & control en bedrijfsdiensten.
Aedes -  Aedes is de landelijke branchevereniging van woningcorporaties in Nederland. De vereniging is gevestigd in Den Haag, en heeft voor lobby-activiteiten op Europees niveau ook een kantoor in Brussel. Aedes heeft 345 leden (stand 2014). Dat is circa 91% van alle woningcorporaties die samen ruim 2.4 miljoen sociale huurwoningen bezitten. Aedes zelf bezit geen sociale huurwoningen of ander maatschappelijk vastgoed, maar houdt zich voornamelijk bezig met de belangenbehartiging van de leden, voorlichting over en onderzoek naar sociale woningbouw en volkshuisvesting.
Aftoppingsgrens -  Huurders met recht op huurtoeslag met een huur boven de aftoppingsgrens wonen volgens minister Blok te duur. Vanaf 2016 mogen corporaties deze woningen niet langer toewijzen aan deze groep woningzoekenden. Over de huur boven de aftoppingsgrens ontvangt u geen, of behoorlijk minder, huurtoeslag.
Autoriteit Woningcorporaties -  Dit nieuwe onafhankelijke orgaan moet vanaf 2016 zowel het financieel, als het volkshuisvestelijk toezicht op de woningcorporaties gaan uitvoeren.
Besluit beheer sociale-huursector -  is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangestuurd door de Woningwet en bevat de regels, vastgesteld door het Ministerie van VROM, waaraan woningcorporaties (en gemeentelijke woningbedrijven) zich moeten houden.
Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting -  Het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV) vervangt het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) dat per 1 juli 2015 is ingetrokken. In het BTIV zijn de spelregels voor woningcorporaties uitgewerkt.
Centraal Fonds Volkshuisvesting -  de financieel toezichthouder op woningcorporaties, gaat in 2016 op in de Autoriteit Woningcorporaties.
Corporaties in perspectief -  Benchmark van woningcorporaties vanaf, 2014 uitgevoerd door Aedes.
Diensten van algemeen economisch belang -  Dit zijn (economische) diensten die een publiek belang dienen. Overheidsoptreden bij de uitvoering van deze diensten is noodzakelijk omdat deze diensten anders niet (vanzelf) door de markt naar maatschappelijk aanvaardbare voorwaarden worden verricht of door de markt zelf worden opgepakt. Te denken valt aan sociale woningbouw, maar ook aan buurthuizen en scholen.
Energielabel -  Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, dubbel glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen.
Gepast toewijzen -  Woningcorporaties moeten vanaf 2016 ten minste 95 procent van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrens.
Gereguleerde sector -  Hierin mag de huur niet hoger zijn dan overeenkomt met de kwaliteit van de woning: het woningwaarderingsstelsel (puntensysteem). Bovendien mag de aanvangshuur niet hoger zijn dan de liberalisatiegrens. Er geldt jaarlijks een maximaal huurverhogingspercentage. De woningcorporaties vormen verreweg het grootste deel van de gereguleerde huursector.
Geschillencommissie -  Huurders die het niet eens zijn met een besluit of handeling van Actium, kunnen naar de Regionale Geschillencommisie stappen. Deze geeft dan een advies aan de corporatie hoe met de klacht om te gaan. Dit advies is echter niet bindend. Je kunt hierna altijd nog naar de rechter stappen.
Harmonisatie -  Het verhogen van de huur bij mutatie naar het niveau dat de corporatie redelijk vindt, de zogenaamde streefhuur. Huurstijging van een paar honderd euro zijn niet onmogelijk. Huurhamonisatie is er de oorzaak van dat de nieuwste huurders meer huur betalen dan hun buren.
Huurcommissie -  Huurcommissies doen uitspraken over geschillen tussen huurders en verhuurders over huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Zij hanteren daarbij het WWS, maar kijken ook naar de staat van onderhoud.
Huurtoeslag -  Als u niet genoeg verdient om goed rond te komen met een huurwoning dan kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het is in feite een tegemoetkoming van de overheid in uw huurkosten. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van gezinssamenstelling, leeftijd, gezondheid, huur en inkomen.
Inkomensafhankelijk huurverhoging -  Voor alle huurwoningen in de gereguleerde huursector is er de mogelijkheid van een jaarlijkse extra huurverhoging op grond van inkomen, zolang de huur niet hoger wordt dan overeenkomt met de kwaliteit (WWS). De Belastingdienst verstrekt daartoe een opgaaf. De inkomensgrenzen zijn grofweg tot € 34000, € 34000 tot € 43000, boven € 43000.
Kwaliteitskortingsgrens -  De huur die tussen de kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens ligt, moet u bij huurtoeslag gedeeeltelijk zelf opbrengen. Welk percentage is o.a. afhankelijk van leeftijd en gezinsssamenstelling.
Renovatie -  Renovatie is hetzelfde als woningverbetering. Er worden verandering aangebracht waardoor het wooncomfort wordt verbeterd of de woning wordt vergroot. Vaak gaat renovatie gepaard met een huurverhoging. De corporatie moet mede daarom toestemming van de huurder krijgen.
Scheefwonen -  De term werd gebruikt voor het huren van een woning met een huurprijs die relatief laag is in verhouding tot het inkomen. Tegenwoordig zien we steeds meer huurders met een laag inkomen in een te dure woning. Daarom wordt het "gepast toewijzen" weer ingevoerd.
Sociaal plan -  In het sociaal plan zijn de rechten en plichten geregeld van de huurder en van de woningcorporatie ingeval van sloop of renovatie. Het bevat o.a. regels rondom herhuisvesting en met betrekking tot financiële vergoedingen.
Staatssteun -  Dit is een liberaal fabeltje. Het Rijk verzorgt alleen de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat is een onderlinge waarborgregeling van de corporaties. Hierop is in de afgelopen 23 jaar nog nooit beroep gedaan. Soms kan een corporaties van de gemeente bouwgrond goedkoper verwerven, maar daar staan dan wel andere verplichtingen in Prestatieafspraken tegenover.
Streefhuur -  De huurprijs die de corporatie redelijk vind, meestal een percentage van de 'maximale huurprijs'.
Verhuurderheffing -  Een heffing van de Rijksoverheid over de WOZ-waarde van het woningbezit van een corporatie. Ook wel huurbelasting genoemd.
Vrije sector -  Woningen met een aanvangshuur boven de liberalisatiegrens (2012: € 664,66 per maand; 2013: € 681,02 per maand; 2014: € 699,48 per maand; 2015; € 710,68 per maand), tevens de grens voor huurtoeslag, behoren tot de "vrije sector". Hierbij heeft een verhuurder meer vrijheid bij het bepalen van de huurprijs en de huurverhoging.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw -  is een Nederlands onafhankelijk instituut dat zich bezighoudt met de zorg voor optimale financiering van vastgoed in de publieke sector voor de aangesloten instellingen. De WSW garandeert de schulden van de corporaties aan banken en andere kapitaalverschaffers. De WSW wordt op haar beurt geborgd door het Rijk en de gemeenten.
Wisselwoning -  Een wisselwoning is vervangende woonruimte voor de de duur van de renovatie. Het betreft altijd een tijdelijk contract. Met het nieuwe sociaal plan is Actium gestopt met wisselwoningen en krijgen betrokken huurders vervangende woonruimte met een contract voor onbepaalde tijd met huurgewenning en een eenmalig terugkeerrecht.
Woningcorporatie -  is een organisatie die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte (sociale woningbouw). Doordat de Nederlandse overheid het bouwen van goede en goedkope woningen grotendeels aan deze organisaties overliet, heeft de woningcorporatie in Nederland een centrale rol in de volkshuisvestingssector gekregen.
Woningwaarderingsstelsel -  Het puntensysteem dat bepaalt wat de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning mag zijn.
Woonbond -  De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties.
Woonlastenonderzoek -  Steekproef onder huurders naar de woonlasten. Dus niet alleen huur, maar ook energielasten en heffingen. In Drenthe in 2014 provinciaal uitgevoerd door alle corporaties en hun huurdersorganisaties. De schokkende uitkomst was aanleiding om breed de huren/huurverhogingen te matigen.
Zelf aangebrachte verandering -  Een door de huurder gerealiseerde aanpassing van de woning. Vaak is hiervoor de toestemming van Actium nodig. Afhankelijk van de aard van de ZAV mag deze bij verhuizing blijven zitten en kan de huurder door Actium gecompenseerd worden.
Aanmelden voor deelname aan onderzoek energie-monitor Klik hier
Hello. Add your message here. Aanmelden